ปรับปรุงอาคาร 1 ปรับปรุงอาคาร 2 ปรับปรุงอาคาร 3
ปรับปรุงศาลาพิมพ์พัฒน์รวมใจ59 ปรับปรุงโรงจอดรถ ปรับปรุงหอคุณธรรม
จัดทำสวนศรีพิมพ์ จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงห้องผู้บริหาร
ปรับปรุงห้องประชุมพระเทพวิสุทธิมงคล ปรับปรุงห้องประชุมพระราชวราลังการ ปรับปรุงพุทธสถานหลวงปู่ขาว
ปรับปรุงม้าหินอ่อน เทพื้นปรับปรุงโดมพิมพ์พัฒน์ ปรับปรุงลานกีฬา
จัดสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงสวนหย่อม ปรับปรุงโรงอาหาร
ปรับปรุงระบบเสียงหน้าเสาธง ปรับปรุงน้ำดื่ม ปรับปรุงที่เก็บขยะ
ปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายวิชาการ
ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ปรับปรุงสำนักงานฝ่ายอำนวยการ