ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_0
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_1
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_2
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_3
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_4
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_5
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_6
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_7
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_8
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_9
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_10
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_11
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_12
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_13
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_14
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_15
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_16
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_17
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_18
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_19
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_20
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_21
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_22
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_23
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_24
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_25
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_26
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_27
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_28
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_29
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_30
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_31
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_32
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_33
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_34
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_35
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_36
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724_37
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 63_200724