นายสมปอง อินละคร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
087-2165712
ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นายยืนยง จันทนาม นายชวน ปรุงเรณู นางสาวดอกไม้ ขาวศรี นางสาวสุกัญญา ผุยปุโรย
095-6713256 085-7612134 081-0592894 093-5375922
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นางลำแพน วงศ์คำจันทร์ นายอนิวัตร อุปไพร นางสายทอง ถิตย์กิจ นางธีร์กัญญา พลนันท์
081-3206321 098-1767179 091-0649625 087-2658200
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นายเด่นศักดิ์ สุทธิบาก นายศิริวุฒิ บัวสมาน นางวรรณภา อ่างทอง นางพันลัย ปรุงเรณู
089-2746697 089-5737764 098-6390789 081-0590168
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นายศุภชัย บุญทิพย์ นายกันตภณ ศุภคุณภิญโญ นางสาวรัตน์ตการ นพเสาร์ นางสาวอัษชลีพร ชัยวัตร
082-8556255 082-8463571 080-4027143 095-1820264
ครูชำนาญการพิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
       
       
นายวรรธนัย บุญศักดิ์      
061-0342458      
นักศึกษาฝึกประสบการณ์