นางเพ็ชรัตน์ ลูกอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
082-1003284
ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นางสาวกนกรัตน์ จตุรโพธิ์ นางสาวอุรารัตน์ ยุบลชิต นางสุภาพร ดวงพรม นางสาวสุพัตรา สีนาม
081-7993130 086-2252141 086-2395611 095-1697291
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
       
       
นางสาวปัทมาพร โบราณมูล นางสาวชิดชฏา บุญลี    
093-4804786 080-0128830    
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง