นางอรัญญา ตะคอนรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
061-0324414
ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นางสุมาลัย ศุภดล นางสาวนิตยา ศิริวารินทร์ นายชลวิทย์ ไปบน นางเยาวลักษณ์ พนมพงษ์
081-0506317 094-5209479 087-8539560 085-4596985
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
       
นางนิตยา ภูมิดิษฐ์ นางสาวอินท์ชลิตา ถินคำเชิด    
085-6582455 096-6415945    
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ