วันที่ 6 กันยายน 2563 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนา ได้รับมอบหมายจาก สพม.27 และประธาน
สหวิทยาเขตสาเกตนคร ให้เป็นเจ้าภาพรับคณะว่าที่ ผอ.เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน ที่ สพม.27 จำนวน 20 คน มาศึกษาวัฒนธรรมที่วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง )

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ วันที่ 3 กันยายน 2563