กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562
8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
10 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553
11 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ2545
12 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
14 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
15 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547
16 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2554
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
18 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
20 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
21 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556
22 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
23 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563