อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

Back to homepage

สัญลักษณ์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

 logonews

สัญลักษณ์ของโรงเรียน   มีความหมายดังนี้

               ธรรมจักร           เปรียบเหมือนวงล้อที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสัญลักษณ์ของ                                                                                หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

                รัศมี                   หมายถึง   แสงที่ส่องสว่างเป็นแนวทางให้เกิดเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                ปรัชญาของโรงเรียน      ปัญญา    นรนํ       รตนํ

ปัญญาคือแก้วอันประเสริฐของคนดี

              คติพจน์                เรียนดี สามัคคี   มีวินัย     ใฝ่คุณธรรม

              สีประจำโรงเรียน          น้ำเงิน  – แสด

                                            สีน้ำเงิน   หมายถึง   ความเข้มข้น   หนักแน่น   และมีคุณธรรม

                                            สีแสด      หมายถึง   ความรุ่งโรจน์ ก้าวหน้า

             อักษรย่อ                          ศ.พ.ว

             เอกลักษณ์                     มะขาม,ไผ่

            อัตลักษณ์โรงเรียน         ไปลา มาไหว้ แต่งกายถูกระเบียบ