วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Back to homepage

logonews

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภายในปี ๒๕๕๗

พันธกิจ

                  ๑.   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง  ๔  มิติ คือด้านสังคม  ด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์

                  ๒.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  และเป็นแบบอย่างที่ดี

                  ๓.   พัฒนาโรงเรียนให้มีสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

                  ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

                  ๕.  สนับสนุนให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีการทำวิจัย/นวัตกรรมและผลการวิจัย  พัฒนางานหรือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๖.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาคารสถานที่จัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน