ฝ่ายบริหาร

Back to homepage

 

ผอ พัชรินทร์

นายพัชรินทร์    หยาดไธสง

ผู้อำนวยกา

นาย  ภาราดร จันทพันธ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

 

 

นายพงศพันธ์  เพชรไพร

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

       นายนรินทร์  น้อมระวี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ