ประวัติโรงเรียน

Back to homepage

logonews

ประวัติโรงเรียน 

               โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคมอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งตามคำสั่งที่ ศธ.๐๘๐๗/๕๒๒  ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๑๘  ในการจัดการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งแรกในวันที่ ๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๑๘  โดยชาวบ้านเหล่าล้อและชาวบ้านใกล้เคียง นำโดยพระราชวราลังการ (หลวงปู่พิมพ์) ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ได้ยกที่ดินจำนวน  ๒  แปลงประมาณ ๑๐๐ ไร่  เป็นเนื้อที่ตามที่ราชพัสดุ  แปลงที่ ๑  เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา แปลงที่ ๒ เป็นสระน้ำประปาหมู่บ้าน เนื้อที่  ๕๙ ไร่  ๑ งาน ๒๐ ตารางวา  ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนและแปลงเกษตร

ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๖๔ หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา ตำบลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

                                ปีการศึกษา   ๒๕๓๕   เข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                                ปีการศึกษา   ๒๕๔๖   โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ๑  อำเภอ

     ๑ โรงเรียนในฝันและผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ

                                                                   จากภายนอก (สมศ)

                                ปีการศึกษา   ๒๕๔๗  โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม

                                                                   เป็นโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  อำเภอศรีสมเด็จ

                                                                   จังหวัดร้อยเอ็ด

                                ปีการศึกษา   ๒๕๔๘   โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑  อำเภอ

                                                                   ๑โรงเรียนในฝัน

                                ปีการศึกษา   ๒๕๔๙   โรงเรียนผ่านการประเมินจากคณะกรรมการจากภายนอก

                                                                   (สมศ.)ครั้งที่ ๒

                                ปีการศึกษา   ๒๕๕๑   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                                ปีการศึกษา   ๒๕๕๒   มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๐๘  คน  ครู  จำนวน  ๕๓  คน

                                ปีการศึกษา   ๒๕๕๓   มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๒๕  คน  ครู จำนวน  ๕๓  คน

                                ปีการศึกษา   ๒๕๕๔   มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๙๖  คน  ครู จำนวน  ๕๓  คน

                                ปีการศึกษา   ๒๕๕๕   มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๘๐  คน  ครู จำนวน  ๖๗  คน

ปีการศึกษา   ๒๕๕๖   มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๒๔  คน  ครู จำนวน  ๖๘  คน

       พนักงานราชการ ๓ คน  ครูอัตราจ้าง ๘ คน นักการภารโรง ๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕ คน

 ปีการศึกษา   ๒๕๕๗   มีจำนวนนักเรียน ๑,๐๗๕  คน  ครู จำนวน  ๖๗  คน

       พนักงานราชการ ๓ คน  ครูอัตราจ้าง ๑๐ คน นักการภารโรง ๑  คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕ คน

       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๑๙  คน

ประวัติผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

 

  • พระราชวราลังการ (พิมพ์ ไพรวิจารณ์  ฉายาถามวุฑโต)

                ชื่อ พิมพ์  นามสกุล  ไพรวิจารณ์ เกิดวันที่ ๔  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๐๗  ตรงกับ

วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีเถาะ (ในใบเกิดเป็นวันที่  ๑๗  ก.พ. ๒๔๗๐ ไม่ตรงกับปฎิทิน ๑๐๐ ปี)  บิดาชื่อนายพรมมมา ไพรวิจารณ์    มารดาชื่อนางอ่อน ไพรวิจารณ์ ณ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                ก่อนอุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๔  จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดบ้านเหล่าล้อ

(ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ

จังหวัดร้อยเอ็ด

                อุปสมบท วัน ๓  ๘ ค่ำ ปีฉลู วันที่  ๕  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๔๙๒  ณ พระอุโบสถ

วัดบูรณศิริมาตยาราม  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพญาณเวที

เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูศิริ ปัญญาภรณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุดมศีลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์   ทั้ง ๓ รูป วัดบูรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

                วิทยฐานะ  พ.ศ. ๒๔๘๔   สำเร็จชั้นบริบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านก่อ (ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ  ตำบลศรีสมเด็จ   อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด )

              พ.ศ. ๒๔๙๖      สอบ นธ. เอกได้ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

              พ.ศ. ๒๕๐๓      สอบ ป.ธ. ๕ ได้ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

              พ.ศ. ๒๕๑๐      สอบปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๑๒     ผ่านการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักงานพระธรรมทูต

              พ.ศ. ๒๕๑๙      สอบปริญญาโท สาขาปรัชญาได้ มหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย

หน้าที่การงาน

               พ.ศ. ๒๕๒๕   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรณศิริมาตยาราม (พระอารามหลวง)

แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่พิเศษ         

 เป็นผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายปกครอง สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

              พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลพระนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไมซอร์  ประเทศอินเดีย

สมณศักดิ์

วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๑๕    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ

ชั้นที่ “พระครูสุปัญญาภรณ์”

วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสูง

สามัญ ที่  “ พระปริยัติเมธี”

                วันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๓๖  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสูง

สามัญที่ “พระราชวราลังการ”

การเดินทางไปต่างประเทศ

                วันที่ ๑๒-๒๒ ธันวาคม  ๒๕๒๓  ติดตามสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหารพระคณะ ๙ ท่านเดินทางไปประชุมสหพันธ์คีตาอาศรม ครั้งที่ ๕ ที่เมืองโจรบูรรัฐราชสถานประเทศอินเดีย และประเทศเนปาลเยี่ยมโครงการพัฒนาสวนลุมพินี ประเทศเนปาล

                วันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน  ๒๕๒๔  เดินทางไปศึกษาดูงานการศึกษาและการศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป ฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นเวลา ๑ เดือน ๕  วัน มีผู้ร่วมคณะพระภิกษุ  ๒   รูป      ฆราวาส ๓ ท่าน

                วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ ๒ จำพรรษาที่

วัดพุทธรัตนาราม  เมืองเคลเลอร์ฟอร์ทเวิธ รัฐเท็กซัส ได้พัฒนาวัดเจริญก้าวหน้าไปด้วยดี

                วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๒๖ เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ ๓ ไปช่วยสร้าง

ศาลาการเปรียญที่วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์ ฟอร์ทเวิธ รัฐเท็กซัส เดือนมิถุนายน ๒๕๒๕ เดินทางไปช่วยกิจศาสนาที่วัดวอชิงตัน พุทธวาราม เขต ออเบิรน รัฐวอชิงตัน จำพรรษากับท่าน

พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ เริ่มฝึกอบรม กัมมัฎฐานตลอดพรรษาประสานงานกับคณะกรรมการ

บริหารวัด จัดซื้อที่ดินสร้างวัด จำนวน ๑๗ ไร่ ๗.๑ เอเคอร์ที่ตั้งวัด วอชิงตันพุทธวนาราม

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ ๔ จำพรรษาที่วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

เขตออร์เบริน รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ช่วยปลูกต้นไม้ ทำสนามหญ้าเป็นหัวหน้าสงฆ์

  • พระราชธรรมานุวัตร ( เลื่อน เวียงดอนก่อ ฉายา สุกวโร)

สถานะเดิม  ชื่อ เลื่อน   นามสกุล  เวียงดอนก่อ  บิดา นายทุย  มารดา  นางพุธ  เวียงดอนก่อ (ไชยกาศ)

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่บ้านก่อ หมู่ที่  ๑๓  ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  การศึกษาเบื้องต้น   จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จากโรงเรียนวัดบ้านเหล่าล้อ

ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด บรรพชา – อุปสมบท อายุ ๒๐ ปี บรรพชา – อุปชาสมบท ณ พัทธสีมาวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)  ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับนามฉายาว่า “สุกวโร” โดยมีพระปลัดแก้ว อุปติสุโส เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๗

การศึกษาพิเศษ

  • พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ) จากสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จปริญญาโท (A.) สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย
  • พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับปริญญาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมณศักดิ์

                ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่ “พระครูสารพินิจ”

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระประภัสสรมุนี” ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสูง “พระราชธรรมานุวัตร”

การงานพิเศษ

                พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๖  ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี  มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง)

อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ทำการช่วยและดูแลการงานดังต่อไปนี้

  • ดูแลวัดสาขาวัดป่ากุงทั่วประเทศประมาณ ๙๐  วัด
  • ดูแลวัดผาน้ำย้อย ทั่วทั้งหมด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ไร่
  • ดูแลการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่บนเขาน้ำย้อย มีขนาดกว้าง

๑๐๑ เมตร  สูง ๑๐๐  เมตร

ปัจจุบัน

                – เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายธรรมยุต (ธ)  และเป็นเจ้าอาวาสวัดเหนือ

                – เป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

              – ตั้งโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ ณ บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

๑.  นายอภัย   ศรีษะภูมิ                         กศ.บ.(ประสานมิตร)              อาจารย์ใหญ่           ๒๕๑๘ – ๒๕๒๖

๒.  นายประสิทธิ์  พุคยภรณ์                  กศ.บ.(ประสานมิตร)             อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘

๓.  นายประสิทธิ์  รัตนวงศ์                    คบ.(บุรีรัมย์)                          อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙

๔.  นายทวี   เดชพิมล                           กศ.ม.(มมส.)                         อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

๕.  นายวุฒิ   จุลพรหม                          กศ.ม.(มข.)                            อาจารย์ใหญ่           ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒

๖.  นายโกศล  พละกลาง                      ศศ.ม.(มมส.)                         ผู้อำนวยการ           ๒๕๓๒ – ๒๕๓๙

๗.  นายอภิชาติ   สืบชมภู                     กศ.บ.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒

๘.  นายธงชัย   เชิงสะอาด                    คบ.(จุฬาฯ)                            ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

๙.  นายสุบรรณ   ขันทะวงศ์                 กศ.บ.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

๑๐.นายวินัย   แสนมณี                          กศ.ม.(มข.)                            ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๕ – ๒๕๔๕ (รักษาการ)

๑๑.นายชาติชาย  ศักดิ์คำดวง              กศ.ม.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๕ –  ๒๕๕๓

๑๒.นายสุรศักดิ์  ศรีละมนตรี                 ศษ.ม.(มสธ.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน

 

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*