ทำเนียบผู้บริหาร

Back to homepage

logo

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

๑.  นายอภัย   ศรีษะภูมิ                         กศ.บ.(ประสานมิตร)              อาจารย์ใหญ่           ๒๕๑๘ – ๒๕๒๖

๒.  นายประสิทธิ์  พุคยภรณ์                  กศ.บ.(ประสานมิตร)             อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘

๓.  นายประสิทธิ์  รัตนวงศ์                    คบ.(บุรีรัมย์)                          อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๘ – ๒๕๒๙

๔.  นายทวี   เดชพิมล                           กศ.ม.(มมส.)                         อาจารย์ใหญ่           ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

๕.  นายวุฒิ   จุลพรหม                          กศ.ม.(มข.)                            อาจารย์ใหญ่           ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒

๖.  นายโกศล  พละกลาง                      ศศ.ม.(มมส.)                         ผู้อำนวยการ           ๒๕๓๒ – ๒๕๓๙

๗.  นายอภิชาติ   สืบชมภู                     กศ.บ.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒

๘.  นายธงชัย   เชิงสะอาด                    คบ.(จุฬาฯ)                            ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

๙.  นายสุบรรณ   ขันทะวงศ์                 กศ.บ.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

                    ๑๐.นายวินัย   แสนมณี                          กศ.ม.(มข.)                            ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๕ – ๒๕๔๕ (รักษาการ)

๑๑.นายชาติชาย  ศักดิ์คำดวง              กศ.ม.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๔๕ –  ๒๕๕๓

๑๒.นายสุรศักดิ์  ศรีละมนตรี                 ศษ.ม.(มสธ.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗

๑๓.นายพัชรินทร์  หยาดไธสง             กศ.ม.(มมส.)                          ผู้อำนวยการ           ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน